«Hatırlıyorum ki, Kadro intişar ederken maksadının Türk milletine has meslek ve metodun millet ve memlekette teessüs ve inkişafına hizmet olduğunu yazmıştı. Kadro’ya bu maksadında geniş muvaffakiyetler temenni ederim.» Gazi M. Kemal / Kadro, Teşrinievvel 1933. sayı 22.

«Kadro neşriyatının lehinde, aleyhinde daha çok söz söylenecektir. Fakat bir nokta, zamanın, buzlu camı üzerinde gittikçe daha keskin hatlarla tespit edilecektir. O da bu neşriyatın inkılâbımızın en sistemli izahını teşkil etmiş olmasıdır.» Burhan Asaf / Kadro, haziran 1933, sayı 18 s. 37

«Kadrocuların teorisi, aslında Türkiye’nin devletçiliğini izah maksadıyle ve baza, marksist fikirleri totaliter devlet kavramı ile birleştirerek meydana getirilmiş uydurma sun’i bir teori idi…» Kemal Karpat / Türk Demokrasi Tarihi, s. 66

Türk yayın hayatında, Kadro kadar ilgi çekmiş. tartışma ortamı yaratmış pek az dergi sayılabilir.

Gerçekte basımını tamamladığımız bu birinci cildin içinde yer alan yazılara göz atıldığında, 1930′ların tartışma gündeminde olan ekonomik ve sosyal sorunların günümüzde de güncelliğini yitirmediği görülecektir.

Kadro’nun Akademi Yayını olarak tıpkıbasımına karar verdiğimiz zaman, böyle bir basımın gerekliliği konusunda çeşitli çevrelerden aldığımız eleştiri ve övgüler de Kadro Hareketi ve Kadrocular çevresinde 1930′larda yapılan tartışmaların bugün de canlılığını yitirmediğini göstermektedir.

İşte gerek yukarda sayılan nedenler ve gerekse Türk düşün hayatına önemli katkılar sağlamış ve sayılan kütüphane rafları ile sınırlı kitap ve dergilerin, tıpkıbasım yoluyla yeniden topluma kazandırılmasının, akademik kurumların görevleri arasında olduğuna inandığımızdan şu anda Kadro’nun birinci cildini elinizde bulundurmaktasınız.

Üç cilt olarak yayınlanmış olan Kadro’nun tıpkı basımı da üç cilt olarak düşünülmektedir. Olanaklar elverdikçe 1933 ve 1934 yıllarını içeren ikinci ve üçüncü ciltleri de yayınlanacaktır.

Birinci ciltte, Kadro konusunda açıklayıcı üç yazı var. Birincisi Dr. Ömür Sezgin’in; Kadro’da, savunulan temel görüşlerin değerlendirmesini yapıyor. İkinci yazı Dr. Korkmaz Alemdar tarafından yazıldı : Kadro’nun basında yarattığı tartışmaları özetliyor. Üçüncü yazı Dr. Fevzat Gözaydın’ın ve dilin geçirdiği gelişimi anlatıyor. Günümüzde kullanılmayan kelimelerin karşılıklarını içeren sözlüğü de Dr. Gözaydın hazırladı.

Kadronun tıpkıbasımı’nın gerçekleştirilmesinde en büyük katkı, başka Akademi Başkanı ve Ankara Akademisi Yayın Komisyonu olmaz üzere, isimlerini burada tektek açıklamıyacağım çeşitli öğretim kurumlarındaki arkadaşlarımızdan gelmiştir. Çünkü onların öneri ve olumlu destekleri olmadan bu yayını gerçekleştirmek olanaksızdı.

Açıktırki; Kalite Matbaası çalışanlarının sonsuz sabır ve üstün yetenekleri, sınırlı olanaklara rağmen en iyinin elde edilmesinde temel faktör olmuştur. Hepsine teşekkür ederim.

Doç. Dr. Cem ALPAR (Yayın Sekreteri)